.

.

BEVISSTHETEN

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl. Bevissthets-funksjons-litt. Hjerneforskning. BØKER Psykologi BEVISSTHETEN Se nederst Gå til Psykologisiden Nevrofysiologi. Arv-miljø-utvikling organisk Hjerne. HjerneKirurgi


INTRO OM
BEVISSTHETS-FORSTÅELSEN!
BØKER
Psykologi
Bevissthets- og Moral-teori Bok 1
Bevissthets- og Moral-teori Bok 2

Begge bøkene må leses, fordi bok 1 har
stor intro om funksjoner, behov, sanser,
mens bok 2 tar opp de relevante begrep for
mer hele bevissthets-funksjonsteorier fra
alminnelig bevissthets-psykologi, til
kvante-fysikk-teorier bevissthet, og viser
mangler og nødvendigheter utfyllende her!

altfor.png
BEVISSTHETEN Se nederst
Bevissthets-funksjons-litteratur
Logisk Bevissthets-teori

Gå til Psykologisiden
HELSE-Side
MORAL-Siden


Bevissthet hos andre jordiske
arter, og i Kosmos-Universet
Les bevisstheten 1 og 2
og vurder selv! Åpne også
bevisstheten 2 andre siden av bildet,
om alle kvanteteori-modeller,
samt en egen-utvidet versjon.Intro om Bevisstheten!

Bevisstheten merker forskjell! Merker forskjell på noe før det er gitt ett ord, navn, tall, evne eller egenskap!
Bevissthetens egenskap er å merke forskjell på alt det forskjellige.
Dette betyr at det er en grunnleggende forskjells-egenskap i alt, da forskjell er årsak til dannelse og oppfattelse av like og ulike.
Bevisstheten er altså en sammenlignings-egenskap. En slags kraftlignende sammenlignings-prosess-egenskap/(evne)!
Da det ikke er mulig å kunne sammenligne noe uten å henvise til en lik eller ulik, må det være en samlet kontinuitets-utveksling mellom inntrykk, forskjells-merket. Ingen sammenligning uten at likt, ulikt er tilstede samtidig!
Da kunne vi ikke visst at noe var det forrige eller neste, årsak-virknings-rekkefølge, eller at noe virker på noe annet! Ikke opp eller ned, eller forskjell på noe! Bevisstheten må føre enkelt-inntrykk sammen, og merke hverandres forskjellsstrukturer!
Dette gir grunn til en slutning om at bevisstheten er en holografisk sammenlignings-kraft-prosess. Et holografisk kraftfelt!
Forskjell gir like og ulike, som lik tilstand av alt og intet, 0 og 1, er og ikke, dermed alle logiske funksjoner som.
er, er ikke, og, eller, ikke-og, ikke eller, både-og, enten-eller, neste, forrige, hvis som valgfri er-lik/ulik, og gjentagelsen.
som da med at inntrykk, forskjell a og b ikke kan separeres ved sammenligning, også gir sammenlignings-funksjonen, som det neste, galt eller riktig, mer-mindre, svakere-sterkere, likt, fortere-saktere, retning, oversikt, orientering.
Forskjells-funksjonen gir altså alle logiske satser, lik og ulik, sammenlignings-funksjonen vår, og dermed gjenkjennelsen, funksjonen som husk og bevisst sammenlignings-funksjon må være i besittelse av som funksjon.
Bevisstheten kan ikke tenke det neste, føle det neste, uten at en forskjells-funksjon er grunn-funksjon for at det neste som drivkraft, har iboende forskjells-virknings-funksjon. Søke-lete-finne, er sammenlignings-funksjoner; passer, passer-ikke, mettes.
Bevisstheten Merker kropp, sanse- og behovs-organer. Det gis bevisste, følsomme og fysiske styrkevirkninger, styrke-forskjeller.
Bevisstheten og følelsene merker styrke-forskjell. Uten forskjells-virkende funksjon, også som behov, følelser, sanser, intuisjon, så kan ikke bevisstheten oppdage, merke, motta eller sende ut signaler, styrke, og det kan da heller ikke noen fysiske egenskaper da gjøre. Ingen transformasjons-funksjoner finnes! Uten behov, og balanse-tilstander, tilfredsstillelse, vil ingen følelser eller bevissthet være nødvendig fordi det ikke er noe behov, ingen oversikt eller orientering å fylle opp, ikke noe som trengs. Om vi ikke er klar over denne utvekslende forskjell som egenskaper kan vi sette opp lys, vilje, sinnsstemninger, fornuft, alle tenkelige saksforhold som da fysiske og bevisste funksjoner kan sammenlignes med. Det vil si at man kan velge at alt er vilje, alt er bevissthet, alt er energi, alt er hva som helst, at det er lys-frekvens, temperatur, masseenergi, hvilken side av formelen vi liker best for samme resultater av alt. Men uten at det har virknings-funksjon til noe av dette som referanse. Grunnlag: Intetsigende!
Bevissthetens Sammenlignings-funksjon er fysisk sett sanser og behov, summen av disse tilstander og virkningsstyrke, bevegelser, anstrengelsen. Vi kan sammenligne slike styrker med hverandre slik at vi vet hvilke behov og sanser, samt bevegelser som hører sammen i sammenlignings-funksjon. Vi må da ha flere sammenligningsfunksjoner samtidig på plass. Bevissthetens plattform må i utgangspunktet være en forskjells-funksjonell sammenlignings-funksjon, og som med sin styrke og kontinuitet kan merke summen av hvordan det forskjellige virker på hverandre. Samtidig må de forskjellige virkninger, det vi merker forskjell på, påvirke hverandre slik at det er kontakt-virkninger disse får i hverandre som koordinering av alle fysiske tilpasninger og bevisste, følsomme sammenligninger. Så må husk, og stemninger, samt bevissthetens funksjon kunne sammenlignes med det som gir virkninger i et forhold til hverandre, og de innstilte og erfarte, tro, viten, husk, opplevelse som knyttes til dette.
Bevisstheten må slik være en kontinuitetsbundet holografisk sammenlignings-kraft-prosess, uansett hvilken styrkeform og grader dette opererer med.
Bevissthetens egenskap er å merke forskjell på alt det forskjellige. Ett gammelt utsagn er og var at verdensfornuften skiller ut forskjeller, og vår sjels oppgave er å skjelne mellom dette. (Anaksagoras 480 før vestens år 0).
Alt som til nå her er beskrevet finner vi igjen i alle fordypelses-former i mine to bøker om bevisstheten som kan kreve for mye av mange. Men uansett religiøse forklaringer jeg tok hensyn til, eller biokjemiske, biologiske, Evolusjon og kvante-elektro-dynamikk-fysiske varianter for et kraft-felts mulige operasjoner, så står alt og faller på kun en sak: At man klarer å få oversikt mellom de forskjellige føleles- og bevissthetsformer, egenskaper, og klarer å se påvirknings-sammenhengen frem og tilbake mellom to eller flere av disse. Altså å kjenne til følelser, sanser og behov, og de fysiske virke-felt og bevegelses-evner knyttet til dette, og videre hva begrep som lyst, ulyst, smerte og glede, godt, vondt, vilje, uvilje, går ut på. Og vite at det er underliggende funksjoner for disse, og at alt, samme hva må utveksle: Det vil si energi inn og energi ut igjen, som gir drift i alle indre virkninger!

Intro om Bevisstheten!

GÅ OM DU VIL TIL BEVISSTHETS-BØKENE; BØKER Scroll nedover der de 5 siste bøker er om bevisstheten!